Η αγωγή ως κοινωνική αλληλεπίδραση

   
  Η αγωγή είναι φαινόµενο σύµφυτο με την κοινωνική ζωή και συµπεριφορά του ανθρώπου και µάλιστα με την ιδιαίτερη τάση του για προσαρµογή στους όρους του κοινωνικού περιβάλλοντος.
Η ιδιαίτερη αυτή τάση του ανθρώπου µαρτυρεί το δια βίου αγώνα του για οικειοποίηση και αφομοίωση εκδηλώσεων της κοινωνικής ζωής και μάλιστα στοιχείων της εθνικής μας παράδοσης, όπως είναι η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, οι διάφορες θρησκευτικές και ηθικές αντιλήψεις, οι ιστορικές μνήμες, τα στοιχεία της λαϊκής τέχνης, τα πρότυπα και τρόποι ζωής κά.
  Μέσα στην κοινωνία κάθε άτομο με τη δηµόσια και ιδιωτική του ζωή, με τις πράξεις και το λόγο του, το παράδειγµα, την όλη στάση και συµπεριφορά του, με τις διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτει, ασκεί συνεχώς αγωγή σε άλλα πρόσωπα και οµάδες που απαρτίζουν τα διάφορα κοινωνικά µορφώµατα, µέσα στα οποία ζει τούτο, επικοινωνεί με άλλα άτοµα και εργάζεται. Κατά την επικοινωνία αυτή ασκείται αλληλεπίδραση, γίνεται ανταλλαγή πείρας, τρόπων σκέψης και συµπεριφοράς. Ο άνθρωπος την ίδια στιγµή που είναι ποµπός ερεθισµάτων γίνεται και δέκτης ποικίλων µηνυµάτων που προέρχονται από το κοινωνικό του περιβάλλον. Έτσι η ζωή του από την ενδοµήτρια φάση της, έσω του ψυχοσωµατικού οργανισµού της µητέρας, µέχρι το θάνατο αποβαίνει µια συνεχής παιδευτική διαδικασία, µια αλληλεπίδραση, ένα πολιτιστικό και κοινωνικό «δούναι και λαβείν», µια αµφίδροµη µορφωτική πορεία.
  Από όσα είπαµε µπορεί να συµπεράνει κανείς πως η κοινωνία με τη δοµή και τις λειτουργίες της, με την καθηµερινή πείρα ζωής που παρέχει στον άνθρωπο, αλλά και με τα µηνύµατα και ερεθίσµατα που διοχετεύει σ' αυτόν με τη βοήθεια των διαφόρων µορφωτικών οργανισµών, των ποικίλων ιδρυµάτων, των βασικών της θεσµών κ.λπ. γίνεται ένα σχολείο µεγάλης σηµασίας για τον άνθρωπο. Εκεί ασκείται σε όλους ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και κοινωνική προέλευση, αγωγή με µορφή αλληλεπίδρασης, άλλοτε συνειδητά και σκόπιµα, με τρόπο συστηµατικό και σύµφωνα με προκαθορισµένο σχέδιο, και άλλοτε -τις περισσότερες φορές- τυχαία και ασυνείδητα.
  Η αγωγή που ασκείται στην κοινωνία, ως αλληλεπίδραση, επηρεάζει την όλη ψυχοσωµατική υπόσταση του ανθρώπου με παραπέρα θετικά αποτελέσµατα ή καµιά φορά αρνητικές επιπτώσεις σε ορισµένους επιµέρους τοµείς της προσωπικότητάς του. Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως η αγωγή ως αλληλεπίδραση καταλήγει και σε θετικά αλλά και σε αρνητικά πολλές φορές αποτελέσµατα. Η τελευταία αυτή µορφή αγωγής, η αρνητική αγωγή, προέρχεται συνήθως από αρνητικά πρότυπα ζωής, µηνύµατα και επιδράσεις του κοινωνικού περίγυρου που με συγκεκριµένη υπόσταση και αισθητικό περίβληµα, με τη βοήθεια µέσων επικοινωνίας και πολιτιστικών φορέων, προβάλλονται στο κοινό ως καλλιτεχνικές εκφράσεις, οι οποίες υποτίθεται πως λειτουργούν µορφωτικά.
Γ. Σ. Κρουσταλάκης, «∆ιαπαιδαγώγηση – Η πορεία της ζωής»,
Αθήνα 2002, σελ. 33-34

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε σε 100– 120 λέξεις.
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80 – 100 λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος: «η κοινωνία γίνεται ένα σχολείο µεγάλης σηµασίας για τον άνθρωπο».
Μονάδες 11

Β2. α) Αγωγή, σχέδιο: να γράψετε δύο προτάσεις για κάθε λέξη, ώστε στην καθεµία από αυτές να φαίνεται µια διαφορετική σηµασία της λέξης.
Μονάδες 4
β) Σχολείο, γλώσσα: να γράψετε δύο προτάσεις για κάθε λέξη, ώστε στη µία να διακρίνεται η αναφορική και στην άλλη η ποιητική λειτουργία της γλώσσας.
Μονάδες 6


Β3. διάφορα, αντιλήψεις, παράδοσης, επιδράσεις: από το β΄ συνθετικό των λέξεων που σας δόθηκαν να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις για καθένα από αυτά.
Μονάδες 8

Β4. Να γράψετε τους πλαγιότιτλους της πρώτης και τέταρτης παραγράφου του κειµένου.
Μονάδες 6

Γ. Οι νέοι έχουν ανάγκη από πρότυπα τα οποία προβάλλονται από το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον τους. Να αναπτύξετε τις αιτίες που οδηγούν τους νέους στην υιοθέτηση προτύπων και τις επιπτώσεις που έχουν τα είδωλα που προβάλλονται κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στη διαµόρφωση της προσωπικότητας και των αντιλήψεων των νέων. Υποθέστε πως το κείµενο σας θα δηµοσιευτεί στο σχολικό περιοδικό (400 – 450 λέξεις).
Μονάδες 40
ΠΗΓΗ: ΟΕΦΕ 2010

Σχόλια